•  
  •  

Oznam daň z nehnuteľnosti

 17.12.2021

OZNAM
Vážení občania a vlastníci nehnuteľností,
nakoľko často dochádza k nezrovnalostí pri vyrubovaní daní z nehnuteľností a tým aj k platbám za dane
z pozemkov a stavieb, obec ako správca dane z nehnuteľností sa obracia na občanov s výzvou, aby si každý
vlastník nehnuteľnosti skontroloval všetky nehnuteľnosti, ktoré daňovníkovi patria. Jedná sa najmä
o zdedené nehnuteľnosti, o pozemky vyňaté z nájmu či už fyzickej alebo právnickej osoby; pozemky nielen
okolo obytných nehnuteľností ale v celom katastri obce; pozemky, ktoré daňovník už nevlastní, o zmenu
daňovníka nehnuteľnosti, zmenu výmery nehnuteľností, či už pozemku alebo stavby, novovzniknuté stavby
zapísané do katastra nehnuteľností.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť
alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.
Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi
dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia.
 Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať
priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
 Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný
podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.
 Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb,
priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá
každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
 Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci,
pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.
 Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.
Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára a v ďalšom období sa stane
vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia
stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie
nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z
nehnuteľností.
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií
Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník označí druh
priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti,
opravné priznanie alebo dodatočné priznanie.
V neposlednom rade za nepodanie alebo oneskorené podanie daňového priznania môže správca dane podľa
ustanovenia  § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z.   uložiť pokutu od 30 eur do 16 000 eur za
správny delikt podľa  § 154 ods. 1 písm. a) prvého a druhého bodu ; ak je správcom dane obec, uloží pokutu
najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.
Je v záujme každého občana preveriť si vlastníctvo nehnuteľností, nakoľko informačnými technológiami
môže dôjsť k prevereniu týchto skutočností. Tiež od 1.1.2020 vstúpila do platnosti novela daňového
poriadku, kedy obec ako správca dane, môže pristúpiť pri neplatení daní a poplatkov v obci k odobratiu
vodičského preukazu prostredníctvom príslušníka policajného zboru aj pri bežnej cestnej kontrole.
Uvedené informácie sú nie výhradne len v obci Dolné Mladonice. Týka sa to vlastníkov v celej republike,
hlavne tam, kde občania vlastnia akúkoľvek nehnuteľnosť.
Obec Dolné Mladonice ďakuje všetkým občanom za spoluprácu.
V Dolných Mladoniciach, dňa 11. 10. 2021
Adam Alakša
starosta obce
___________________________________________________________________________________________
Obec Dolné Mladonice Tel.: 045/5595164,0907319139
962 41 Dolné Mladonice 3 mail: obec.dolnemladonice@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár