•  
  •  

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Mladoniciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 7/2022  zo dňa 1.7.2022 určilo, že obecné zastupiteľstvo v Dolných Mladoniciach

bude mať celkom 5 poslancov,

ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V D. Mladonice , 2.7.2022

                                                                                            


                                                                                                                                             Adam Alakša

                                                                                                                                             Starosta obce

                                      OZNÁMENIE

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre obec Dolné Mladonice je

Milota Križanová, Obecný úrad Dolné Mladonice 3

t.č. 0904100986

e-mailová adresa: milota.krizanova@gmail.com

V D. Mladonice , 2.7.2022

                                                                                            

                                                                                                                                             Adam Alakša

                                                                                                                                             Starosta obce

                                      OZNÁMENIE

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre obec Dolné Mladonice je

Milota Križanová, Obecný úrad Dolné Mladonice 3

t.č. 0904100986

e-mailová adresa: milota.krizanova@gmail.com

V D. Mladonice , 2.7.2022

                                                                                            

                                                                                                                                             Adam Alakša

                                                                                                                                             Starosta obce

OZNÁMENIE

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29. októbra 2022 vám oznamujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

obec.dolnemladonice@gmail.com

V D. Mladonice , 2.7.2022

                                                                                            

                                                                                                                                             Adam Alakša

                                                                                                                                             Starosta obce

Začaté správne konanie

 11.08.2017

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 9538/2017/06 Dátum zverejnenia informácie: 11.04.2017 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení lipa, na pozemku parc. č. 126/1 registra C KN v k.ú. Dolné Mladonice, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár