•  
  •  

Začaté správne konanie

 11.08.2017

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 9538/2017/06 Dátum zverejnenia informácie: 11.04.2017 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení lipa, na pozemku parc. č. 126/1 registra C KN v k.ú. Dolné Mladonice, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

1

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár