•  
  •  

Začaté správne konanie

 11.03.2020

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 9826/2020/06

Dátum zverejnenia informácie: 10.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek, 3 ks smrekovec, 1 ks jedľa a 1 ks orech, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 112, 115/2, 115/3  registra C KN v k. ú. Dolné Mladonice, v zmysle § 47 ods. 3 zákona   č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

1

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár