•  
 •  

Dokumenty

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Dolné Mladonice

ZMLUVA pozemkového spoločenstva urbarialistov

  Správne konania

  Informácie o začatých správnych konaniach

  Aktuálne dokumenty

  Aktuálne dokumenty ktoré sa týkajú chodu obce

  1 2

  Zápisnice

  Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

  1 2

  VZN

  Na stiahnutie

  1 2

  Archív

  Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Dolné Mladonice
  ZMLUVA pozemkového spoločenstva urbarialistov
  Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
  Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
  Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
  Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
  Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
  Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
  Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
  Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
  Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
  Správne konania
  Informácie o začatých správnych konaniach
  Informácie o začatých správnych konaniach
  Začaté správne konanie.
  Aktuálne dokumenty
  Aktuálne dokumenty ktoré sa týkajú chodu obce
  OZNAM - Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015
  Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2013
  Odmeny poslancov OZ, pracovníkov OcÚ a starostu obce za rok 2012
  Harmonogram vývozov KO pre rok 2013
  Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla právnickej osobe
  Žiadosť o pridelenie identifikačnéhočísla fyzickej osobe
  Zásady poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa
  Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
  Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
  Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov
  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
  Ohlásenie drobnej stavby
  Informácie o začatých správnych konaniach
  Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolné Mladonice na roky 2013 - 2018
  Interná smernica Obce Dolné Mladonice č. 1/2013 o slobodnom prístupe k informáciám
  Interná smernica obce Dolné Mladonice č. 2/2013 o postupe zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky
  Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla
  Čestné vyhlásenie ktorým sa dopĺňa žiadosť o vydanie rozhodnutia o súpisnom čísle
  Plán zasadnutí OZ obce na rok 2014
  Odmeny poslancov OZ, pracovníkov OcÚ a starostu obce za rok 2013
  Harmonogram vývozov KO v obci na rok 2014
  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Mladonice
  Dodatok č. 1 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 až 2020
  Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre narodené dieťa.
  Program odpadového hospodárstva obce Dolné Mladonice na roky 2011 - 2015
  Návrch rozpočtu na roky 2017 až 2019
  ZÁPISNICE
  Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.1. 2011
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.3. 2011
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.5. 2011
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.7. 2011
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.9. 2011
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.11. 2011
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.1. 2012
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.3. 2012
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.6. 2012
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.7. 2012
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.4.2013
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2013
  Zápisnica z ustanuvujúceho zasadnutia OZ zo dňa 30.11.2014
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 20.2.2015
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.4.2015
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 17.7.2015
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 17.9.2015
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2015
  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.3.2016
  VZN
  na stiahnutie
  č. 4/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Dolné Mladonice
  č. 3/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Dolné Mladonice na rok 2010
  č. 7/2006 - cintorínsky poriadok
  č. 1/2011 všeobecné záväzné nariadenie obce o poplatkoch
  č. 1/2010 všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach
  Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012
  VZN obce č. 1/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať PPZP
  VZN obce o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volieb
  VZN obce o podmienkach a vyberania poplatkov na území obce na rok 2012
  Plán preventívnych protipožiarnych kontrol
  VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012
  Rozpočet obce na rok 2012 - 2014
  Zákon 211/2000 Z.z. o sobodnom prístupe k informáciam
  Spoločný obecný úrad Krupina - činnosť a správne poplatky
  VZN obce vo veci preneseného výkonu pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy na vodnom toku Jalšovíka a mokradi Demianovka
  VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce
  VZN obce o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku
  VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
  Štatút obce Dolné Mladonice
  Záverečný účet obce rok 2011
  VZN obce č. 7/2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2013
  VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatkov na rok 2013
  Štatút Obecnej knižnice obce Dolné Mladonice
  VZN obce o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady na rok 2014
  VZN obce o podmienkach určovania a vyberania poplatkov na území obce na rok 2014
  VZN obce o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane a o volebnej kampani
  VZN obce o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce
  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným stavebným odpadom,objemným odpadom
  VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Civilná ochrana
  Civilná ochrana
  Varovné signály a signál
  ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 10:00

  Utorok: -
  Streda: 08:00 - 11:00
  Štvrtok: -
  Piatok: 08:00 - 11:00

  Fotogaléria

  Kalendár