•  
  •  

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti a nedoplatku za odber vody z obecného vodovodu

 11.08.2017

Obec Dolné Mladonice ako správca dane z nehnuteľnosti a poplatkov za vodu, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti. V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 8/2012 a VZN č. 3/2011 o podmienkach určovania a vyberania poplatkov na území obce Dolné Mladonice na rok 2012 ( za odber vody z obecného vodovodu ) bola daň z nehnuteľností splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností na rok 2013 a poplatky za rok 2012 (za odber vody z obecného vodovodu) neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, a to buď zaplatili v pokladni OcÚ, alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám. V prípade, že daň z nehnuteľnosti a poplatky nebudú uhradené v krátkej dobe, správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatku dane a poplatkov prostredníctvom exekútora.


Eduard Roganský
starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár