•  
  •  
Zoznam aktuálnych odberných miest  obcí okresu Krupina pre testovanie   na COVID 19 v dňoch 09.04.2021 – 11.04.2021.

OBEC

ODBENÉ MIESTO

DÁTUM  TESTOVANIA

ČAS TESTOVANIA

BZOVÍK

Obecný úrad

10.4.2021

          07:00-14:00

CEROVO

Obecný úrad

9.4.2021

          13:00-20:00

DUDINCE

Telocvičňa ZŠ

10.4.2021

          09:00-16:30

LITAVA

Obecný úrad

10.4.2021

      07:00-13:00

HONTIANSKE NEMCE

Kultúrny dom

10.4.2021

          07:30-18:00

HONTIANSKE TESÁRE

Obecný úrad

11.4.2021

          08:00-12:00

SENOHRAD

Zdravotné stredisko

9.4.2021

          13:00-18:00

Trvalá MOM v meste Krupina  je v prevádzke nasledovne:

MOM Štúrova s.r.o. (Kino Kultúra)   pondelok – nedeľa v čase od 08:00 do 16:30

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti a nedoplatku za odber vody z obecného vodovodu

 11.08.2017

Obec Dolné Mladonice ako správca dane z nehnuteľnosti a poplatkov za vodu, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti. V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 8/2012 a VZN č. 3/2011 o podmienkach určovania a vyberania poplatkov na území obce Dolné Mladonice na rok 2012 ( za odber vody z obecného vodovodu ) bola daň z nehnuteľností splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností na rok 2013 a poplatky za rok 2012 (za odber vody z obecného vodovodu) neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, a to buď zaplatili v pokladni OcÚ, alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám. V prípade, že daň z nehnuteľnosti a poplatky nebudú uhradené v krátkej dobe, správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatku dane a poplatkov prostredníctvom exekútora.


Eduard Roganský
starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár