•  
  •  

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Mladoniciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 7/2022  zo dňa 1.7.2022 určilo, že obecné zastupiteľstvo v Dolných Mladoniciach

bude mať celkom 5 poslancov,

ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V D. Mladonice , 2.7.2022

                                                                                            


                                                                                                                                             Adam Alakša

                                                                                                                                             Starosta obce

                                      OZNÁMENIE

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre obec Dolné Mladonice je

Milota Križanová, Obecný úrad Dolné Mladonice 3

t.č. 0904100986

e-mailová adresa: milota.krizanova@gmail.com

V D. Mladonice , 2.7.2022

                                                                                            

                                                                                                                                             Adam Alakša

                                                                                                                                             Starosta obce

                                      OZNÁMENIE

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre obec Dolné Mladonice je

Milota Križanová, Obecný úrad Dolné Mladonice 3

t.č. 0904100986

e-mailová adresa: milota.krizanova@gmail.com

V D. Mladonice , 2.7.2022

                                                                                            

                                                                                                                                             Adam Alakša

                                                                                                                                             Starosta obce

OZNÁMENIE

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29. októbra 2022 vám oznamujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

obec.dolnemladonice@gmail.com

V D. Mladonice , 2.7.2022

                                                                                            

                                                                                                                                             Adam Alakša

                                                                                                                                             Starosta obce

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti a nedoplatku za odber vody z obecného vodovodu

 11.08.2017

Obec Dolné Mladonice ako správca dane z nehnuteľnosti a poplatkov za vodu, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti. V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 8/2012 a VZN č. 3/2011 o podmienkach určovania a vyberania poplatkov na území obce Dolné Mladonice na rok 2012 ( za odber vody z obecného vodovodu ) bola daň z nehnuteľností splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností na rok 2013 a poplatky za rok 2012 (za odber vody z obecného vodovodu) neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, a to buď zaplatili v pokladni OcÚ, alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám. V prípade, že daň z nehnuteľnosti a poplatky nebudú uhradené v krátkej dobe, správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatku dane a poplatkov prostredníctvom exekútora.


Eduard Roganský
starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár