•  
  •  

Pozvánka Pozývame všetkých členov Urbárskej spoločnosti Dolné Mladonice

 01.12.2023

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Dolné Mladonice,
IČO 42313058, 962 41 Dolné Mladonice, t. č. 0915/822254
                                         POZVÁNKA
Pozývame všetkých členov Urbárskej spoločnosti Dolné Mladonice na
Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 29. 12. 2023, t. j. v piatok
o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Dolných Mladoniciach.
Prezentácia členov začína o 16:30 hod.
Program:
1. Otvorenie – schválenie programu.
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a zapisovateľa
a overovateľov zápisnice.
3. Voľba dozornej rady spoločenstva a voľba výboru spoločenstva.
4. Vyhlásenie volebných výsledkov.
5. Správa o činnosti US za uplynulé obdobie.
6. Správa o finančnom stave.
7. Schválenie a vyplatenie členského podielu.
8. Diskusia.
9. Prejednanie a prijatie uznesenia.
10. Záver.
Účasť všetkých členov je nutná!                                    Ližbetin Pavel
V Dolných Mladoniciach, 29. 11. 2023                           predseda US
1

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00

Utorok: -
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria

Kalendár