•  
 •  

Dokumenty

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Dolné Mladonice

ZMLUVA pozemkového spoločenstva urbarialistov

  Správne konania

  Informácie o začatých správnych konaniach

  Aktuálne dokumenty

  Aktuálne dokumenty ktoré sa týkajú chodu obce

  Zápisnice

  Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

  VZN

  Na stiahnutie

   Archív

   Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Dolné Mladonice
   ZMLUVA pozemkového spoločenstva urbarialistov
   Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
   Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
   Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
   Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
   Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
   Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
   Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
   Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
   Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
   Správne konania
   Informácie o začatých správnych konaniach
   Informácie o začatých správnych konaniach
   Začaté správne konanie.
   Aktuálne dokumenty
   Aktuálne dokumenty ktoré sa týkajú chodu obce
   OZNAM - Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015
   Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2013
   Odmeny poslancov OZ, pracovníkov OcÚ a starostu obce za rok 2012
   Harmonogram vývozov KO pre rok 2013
   Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla právnickej osobe
   Žiadosť o pridelenie identifikačnéhočísla fyzickej osobe
   Zásady poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa
   Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
   Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
   Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov
   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
   Ohlásenie drobnej stavby
   Informácie o začatých správnych konaniach
   Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolné Mladonice na roky 2013 - 2018
   Interná smernica Obce Dolné Mladonice č. 1/2013 o slobodnom prístupe k informáciám
   Interná smernica obce Dolné Mladonice č. 2/2013 o postupe zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky
   Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla
   Čestné vyhlásenie ktorým sa dopĺňa žiadosť o vydanie rozhodnutia o súpisnom čísle
   Plán zasadnutí OZ obce na rok 2014
   Odmeny poslancov OZ, pracovníkov OcÚ a starostu obce za rok 2013
   Harmonogram vývozov KO v obci na rok 2014
   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Mladonice
   Dodatok č. 1 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 až 2020
   Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre narodené dieťa.
   Program odpadového hospodárstva obce Dolné Mladonice na roky 2011 - 2015
   Návrch rozpočtu na roky 2017 až 2019
   ZÁPISNICE
   Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.1. 2011
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.3. 2011
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.5. 2011
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.7. 2011
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.9. 2011
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.11. 2011
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.1. 2012
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.3. 2012
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.6. 2012
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.7. 2012
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.4.2013
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2013
   Zápisnica z ustanuvujúceho zasadnutia OZ zo dňa 30.11.2014
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 20.2.2015
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.4.2015
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 17.7.2015
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 17.9.2015
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2015
   Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.3.2016
   VZN
   na stiahnutie
   č. 4/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Dolné Mladonice
   č. 3/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Dolné Mladonice na rok 2010
   č. 7/2006 - cintorínsky poriadok
   č. 1/2011 všeobecné záväzné nariadenie obce o poplatkoch
   č. 1/2010 všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach
   Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012
   VZN obce č. 1/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať PPZP
   VZN obce o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volieb
   VZN obce o podmienkach a vyberania poplatkov na území obce na rok 2012
   Plán preventívnych protipožiarnych kontrol
   VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012
   Rozpočet obce na rok 2012 - 2014
   Zákon 211/2000 Z.z. o sobodnom prístupe k informáciam
   Spoločný obecný úrad Krupina - činnosť a správne poplatky
   VZN obce vo veci preneseného výkonu pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy na vodnom toku Jalšovíka a mokradi Demianovka
   VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce
   VZN obce o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku
   VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
   Štatút obce Dolné Mladonice
   Záverečný účet obce rok 2011
   VZN obce č. 7/2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
   VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2013
   VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatkov na rok 2013
   Štatút Obecnej knižnice obce Dolné Mladonice
   VZN obce o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady na rok 2014
   VZN obce o podmienkach určovania a vyberania poplatkov na území obce na rok 2014
   VZN obce o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane a o volebnej kampani
   VZN obce o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce
   VZN o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným stavebným odpadom,objemným odpadom
   VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   Civilná ochrana
   Civilná ochrana
   Varovné signály a signál
   ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA

   Úradné hodiny

   Pondelok: 08:00 - 10:00 17:00 - 19:00
   Utorok: -
   Streda: 08:00 - 12:00
   Štvrtok: -
   Piatok: 08:00 - 12:00

   Fotogaléria

   Kalendár