•  
 •  

Dokumenty

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Dolné Mladonice

ZMLUVA pozemkového spoločenstva urbarialistov

  Správne konania

  Informácie o začatých správnych konaniach

   Aktuálne dokumenty

   Aktuálne dokumenty ktoré sa týkajú chodu obce

   Zápisnice

   Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

    VZN

    Na stiahnutie

     Archív

     Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Dolné Mladonice
     ZMLUVA pozemkového spoločenstva urbarialistov
     Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
     Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
     Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
     Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
     Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
     Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
     Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
     Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
     Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
     Správne konania
     Informácie o začatých správnych konaniach
     Informácie o začatých správnych konaniach
     Začaté správne konanie.
     Aktuálne dokumenty
     Aktuálne dokumenty ktoré sa týkajú chodu obce
     OZNAM - Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015
     Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2013
     Odmeny poslancov OZ, pracovníkov OcÚ a starostu obce za rok 2012
     Harmonogram vývozov KO pre rok 2013
     Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla právnickej osobe
     Žiadosť o pridelenie identifikačnéhočísla fyzickej osobe
     Zásady poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa
     Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
     Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
     Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov
     Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
     Ohlásenie drobnej stavby
     Informácie o začatých správnych konaniach
     Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolné Mladonice na roky 2013 - 2018
     Interná smernica Obce Dolné Mladonice č. 1/2013 o slobodnom prístupe k informáciám
     Interná smernica obce Dolné Mladonice č. 2/2013 o postupe zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky
     Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla
     Čestné vyhlásenie ktorým sa dopĺňa žiadosť o vydanie rozhodnutia o súpisnom čísle
     Plán zasadnutí OZ obce na rok 2014
     Odmeny poslancov OZ, pracovníkov OcÚ a starostu obce za rok 2013
     Harmonogram vývozov KO v obci na rok 2014
     Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Mladonice
     Dodatok č. 1 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 až 2020
     Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre narodené dieťa.
     Program odpadového hospodárstva obce Dolné Mladonice na roky 2011 - 2015
     Návrch rozpočtu na roky 2017 až 2019
     ZÁPISNICE
     Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.1. 2011
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.3. 2011
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.5. 2011
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.7. 2011
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.9. 2011
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.11. 2011
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.1. 2012
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.3. 2012
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.6. 2012
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.7. 2012
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.4.2013
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2013
     Zápisnica z ustanuvujúceho zasadnutia OZ zo dňa 30.11.2014
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 20.2.2015
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.4.2015
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 17.7.2015
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 17.9.2015
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2015
     Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.3.2016
     VZN
     na stiahnutie
     č. 4/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Dolné Mladonice
     č. 3/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Dolné Mladonice na rok 2010
     č. 7/2006 - cintorínsky poriadok
     č. 1/2011 všeobecné záväzné nariadenie obce o poplatkoch
     č. 1/2010 všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach
     Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012
     VZN obce č. 1/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať PPZP
     VZN obce o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volieb
     VZN obce o podmienkach a vyberania poplatkov na území obce na rok 2012
     Plán preventívnych protipožiarnych kontrol
     VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012
     Rozpočet obce na rok 2012 - 2014
     Zákon 211/2000 Z.z. o sobodnom prístupe k informáciam
     Spoločný obecný úrad Krupina - činnosť a správne poplatky
     VZN obce vo veci preneseného výkonu pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy na vodnom toku Jalšovíka a mokradi Demianovka
     VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce
     VZN obce o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku
     VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
     Štatút obce Dolné Mladonice
     Záverečný účet obce rok 2011
     VZN obce č. 7/2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
     VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2013
     VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatkov na rok 2013
     Štatút Obecnej knižnice obce Dolné Mladonice
     VZN obce o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady na rok 2014
     VZN obce o podmienkach určovania a vyberania poplatkov na území obce na rok 2014
     VZN obce o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane a o volebnej kampani
     VZN obce o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce
     VZN o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným stavebným odpadom,objemným odpadom
     VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
     Civilná ochrana
     Civilná ochrana
     Varovné signály a signál
     ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA

     Úradné hodiny

     Pondelok: 08:00 - 10:00 17:00 - 19:00
     Utorok: -
     Streda: 08:00 - 12:00
     Štvrtok: -
     Piatok: 08:00 - 12:00

     Fotogaléria

     Kalendár