•  
  •  
Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Dolné Mladonice, IČO 42313058,  962 41 Dolné Mladonice, t. č. 0915/822254
                                                                                                     POZVÁNKA
Pozývame všetkých členov Urbárskej spoločnosti – pozemkového spoločenstva Dolné Mladonice na Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 27. 12. 2019, t. j. v piatok o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Dolných Mladoniciach.
Prezentácia členov začína o 16:30 hod.
Program:
1. Otvorenie – schválenie programu.
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Správa o činnosti US za uplynulé obdobie.
4. Správa o finančnom stave.
5. Schválenie a vyplatenie členského podielu.
6. Diskusia.
7. Prejednanie a prijatie uznesenia.
8. Záver.
V prípade, že VZ nebude schopné uznášania, náhradné VZ sa bude konať 27. 12. 2019 zákonne stanovenom posunutom čase, s tým istým programom.
V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie
Ak splnomocníte člena výboru spoločenstva, pošlite Vaše splnomocnenie na adresu: Pavel Ližbetin, Dolné Mladonice 23, 962 41
Mgr. Ľubomír Križan, Dolné Mladonice 66, 962 41
SPLNOMOCNENIE
Podpísaný /á ......................................................, bytom .....................................................................,
poč. hlasov ............. sa nemôžem zúčastniť valného zhromaždenia, konaného dňa 27. 12. 2019, preto splnomocňujem člena Urbárskej spoločnosti – pozemkového spoločenstva Dolné Mladonice
pána /i....................................................., bytom ............................................................................., aby ma zastupoval na valnom zhromaždení v celom rozsahu.
V .................................................., dňa ..................................
...........................................
podpis splnomocňujúceho
Počet hlasov:

Začaté správne konanie

 11.08.2017

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 9538/2017/06 Dátum zverejnenia informácie: 11.04.2017 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení lipa, na pozemku parc. č. 126/1 registra C KN v k.ú. Dolné Mladonice, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00 17:00 - 19:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár