•  
  •  

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Dolné Mladonice,

 27.05.2019

Počet
hlasov:

Urbárska spoločnost' - pozemkové spoločenstvo Dolné Mladonice, IČO 42313058,
96241 Dolné Mladonice, t. č. 0915/822254

POZVÁNKA

Pozývame všetkých členov Urbárskej spoločnosti - pozemkového spoločenstva Dolné
Mladonice na Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 14.6.2019, t. j, v piatok o 17:00 hod.
v kultúrn
om dome v Dolných Mladoniciach.

Prezentácia členov začína o 16:30 hod.

Program:

l. Otvorenie - schválenie programu

  1. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Prejednanie a schválenie dodatku k zmluve podľa zákona o pozemkových spoločenstvách NR SR

č. 110/2018 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon Č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

  1. Diskusia
  2. Prejednanie a schválenie uznesenia
  3. Záver

V prípade, že VZ nebude schopné uznášania, náhradné VZ sa bude konať 14. 6. 2019 zákonne
stanovenom posunutom čase, s tým istým programom.

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na
prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené
splnomocnenie

Ak splnomocníte člena výboru spoločenstva, pošlite Vaše splnomocnenie na adresu:

Pavel Ližbetin, Dolné Mladonice 23, 96241

Mgr. Ľubomír Križan, Dolné Mladonice 66, 962 41

SPLNOMOCNENIE

                    Podpísaný já ..................................................... , bytom .................................................................... ,

                    poč. hlasov ................ sa nemôžem zúčastniť valného zhromaždenia, konaného dňa 14. 6. 2019, preto

splnornocňujern člena Urbárskej spoločnosti - pozemkového spoločenstva Dolné Mladonice

                    pána li ................................................... , bytom ............................................................................ , aby

ma zastupoval na valnom zhromaždení v celom rozsahu.

                    V ................................................. , dňa ................................ .

podpis splnomocňujúceho

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 10:00 17:00 - 19:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár